Infektionsbiologi

Molekylär infektionsmedicin är ett internationellt sett väl erkänt forskningsområde vid Umeå universitet.

Det tvärvetenskapliga Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) stöds av Vetenskapsrådet (VR) för ett Linnécentrum med ett program som kombinerar kemisk biologi med internationellt erkänd, ledande molekylär mikrobiell genetik för identifiering av små molekyler som stör mikroorganismers virulens (bakterier, virus och parasiter). UCMR är också värd för MIMS (Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin), den svenska noden i ett nordiskt EMBL-partnerskap inom molekylärmedicin.

Infektionsbiologisk forskning bedrivs vid följande institutioner och forskningscenter:
 

Institutionen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Institutionen för odontologi 

Molecular Infection Medicine Sweden

De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Ingen detaljsida vald